Bijeenkomsten

Onder de titel Zingen, lekker belangrijk! of vanuit de stuurgroep worden soms bijeenkomsten georganiseerd.

7. zaterdag 14 juli 2018
Met de Kurt Thomas Cursus in Utrecht als context, vindt op zaterdag 14 juli een bijeenkomst plaats voor dirigenten. Daarbij wordt gekeken of de werkvorm “community of practice” bruikbaar is voor netwerken van dirigenten om van elkaar te leren.

6. zaterdag 8 juli 2017
Tijdens de Internationale Koorbiënnale in Haarlem vond een nieuwe bijeenkomst plaats waarin de stuurgroep nieuwe ideeën heeft opgehaald voor de speerpunten die geformuleerd zijn. Goed om te horen was dat de speerpunten van de stuurgroep binnen het manifest onderschreven werden. De stuurgroep heeft dit op 29 september besproken en gaat hier verder mee aan de slag.

5. dinsdag 18 april 2017
Naar aanleiding van de presentatie van het manifest hebben zich diverse mensen gemeld voor het vormen van een stuurgroep. Op 18 april kwam deze stuurgroep voor het eerst bijeen.
De stuurgroep gaat zich de komende tijd inspannen om de punten uit het manifest uit te werken, te bekijken welke acties er nodig zijn en wie we daar in betrekken. Op 18 april hebben we keuzes gemaakt (niet alles kan immers tegelijkertijd) en werkgroepen samengesteld. Gezien de vorming van een nieuw kabinet en wellicht een nieuwe politieke koers, ook ten aanzien van cultuurbeleid, hebben we er voor gekozen om het speerpunt “koormuziek geborgd in het cultuurbestel” op te pakken en te bekijken hoe we een lobby kunnen ontwikkelen. Dat het daarbij zinnig en behulpzaam is om de zichtbaarheid van de sector te vergroten willen we verder uitwerken in de vorm van een campagne. We willen verder bekijken welke kansen er liggen bij het programma Meer muziek (en zingen) in de Klas en kijken hoe dat ook buiten de klas voortgang kan krijgen.
De stuurgroep bestaat uit:
Roy Voogd, Nederlands Koorfestival
Neil Wallace, Koorbiënnale
Herman Schimmel, Koornetwerk Nederland, KCZB – Koninklijke Christelijke Zangersbond
Pepijn Lagerweij, BALK – Bond voor Amateurmuziektehater en Lichte Koormuziek
Francis Faas, Consensus Vocalis
Martine Spanjers, ZIMIHC
Tido Visser & Lizet Spijker, Nederlands Kamerkoor
Daphne Wassink,  Koornetwerk Nederland, European Choral Association – Europa Cantat
Hans Noijens & Piet Roorda, Landelijke Kennisinstituut Cultuureductie en Amateurkunst
Een nieuwe bijeenkomst van de stuurgroep is gepland op 8 juni.

4. zaterdag 11 februari 2017
Presentatie definitieve manifest en discussie over hoe we met elkaar verder gaan om de ambities te verwezenlijken. Manifest wordt overhandigd aan de Raad voor Cultuur.

In 2016 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor werden telkens ongeveer 180 gasten uitgenodigd. Een wisselende groep van genodigden kwam bij de bijeenkomsten, diverse mensen bleven via via op de hoogte of dachten per email actief mee met het manifest. Kijk hier voor de lijst met genodigden.

3. zaterdag 12 november 2016
Bespreking van de eerste versie van het manifest.
Deze bijeenkomst vond plaats in ZIMIHC theater Zuilen (Utrecht) tijdens de internationale koor conferentie Cross the Line van ECA-EC (European Choral Association Europa Cantat)

2. zondag 26 juni 2016
Vervolg, presentatie van eerste opzet voor het manifest.
Deze bijeenkomst vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht tijdens Festival Bombarie, het eerste nationale festival voor de amateurkunsten.

1. zaterdag 2 april 2016
Startbijeenkomst in ZIMIHC theater Zuilen (Utrecht). Naast een discussie werden er vier werkgroepen gevormd die elk over een deel van de koorwereld een SWOT analyse maakten. Deze analyse werd later plenair gedeeld en na de bijeenkomst in kleinere groepen verder uitgewerkt.
Initiatief voor deze eerste bijeenkomst kwam vanuit de organisaties die onder regie van ZIMIHC tijdens het Europa Cantat Festival in Pécs in de zomer van 2015 het Holland House mee vorm gaven. Kijk hier voor het artikel in ZING magazine over deze bijeenkomst.